واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 62
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
بازبینی (کنترل) متشابهات، شبه متشابهات، مترادفات، واژه های هم املا و چند معنا و ارجاعهای میان آنها، در تدوین اصطلاحنامه ها.
Representation
ریختن مفاهیم بیرون کشیده شده از یک مدرک و از زبان طبیعی در قالب زبان اطلاعاتی یا زبان ساختگی نمایه سازی.
بازیافتن اطلاعات، داده های اطلاعاتی و اسناد و مدارک دلخواه.
مجموعه اعمال و روشهایی که برای باز یافتن اطلاعات از میان اطلاعات و اسناد و مدارک ذخیره شده، مورد استفاده قرار می گیرد.
Specific retrieval
بازیافتن اطلاعات و مدارکی که جستجوگر از وجود آنها آگاه بوده و با علم و اطلاع دنبال کرده باشد.
عمل، روش و طرز کار به دست آوردن مدارک دلخواه از میان مجموعه مدارکی که مطابق نظامهای علمی معروف و رایج سازمان یافته اند.
یک) بازیابی مدرک ناخواسته؛ 2) مدارکی که بدون ارتباط با زمینه جستجو و به هنگام جستجوی ماشینی، ناخواسته به دست می رسند.
یک) مدرک ناخواسته، مدرکی که بدون ارتباط به موضوع مورد سوال و جستجو به دست آمده باشد؛ 2) اطلاع بازیابی شده نامربوط.
انتخاب و یافتن داده های اطلاعاتی و مدارک خاص از میان مجموعه کتابخانه، آرشیو، مرکز مدارک و اطلاعات، چه به صورت دستی و چه به کمک ابزارهای نیمه ماشینی و ماشینی.
مجموعه ای از داده ها یا اطلاعات به هر شکل و صورت، چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی.
منگنه کردن تعداد زیادی برگه باهم. منگنه کردم برگه ها به صورت دسته دسته.
متصدی بایگانی (آرشیو)، یا دستیاراو
Archivistic
آنچه که به فن و شیوه های نگاهداری و بازیابی بایگانی (آرشیوی) منسوب باشد.
Archival storege
ذخیره سازی اسناد و مدارک در بایگانی (آرشیو).
یک) جایی که در آن اسناد، مدارک و دیگر آثار مکتوب را نگاه میدارند. 2) سازمان یا تشکیلاتی که بیشتر اسناد و مدارک و مکتوبات تاریخی را گردآوری و نگاهداری می کند و برای استفاده در اختیار متقاضیان قرار میدهد.3 ) اصطلاحی که علی الاطلاق برای فیلمخانه، عکسخانه و صفحه خانه هم به کار برده می شود.
در انواع مختلف برگه های منگنه شده یا لبه منگنه، به قسمتهای مختلف برگه که برای مقاصد گوناگون ذخیره و بازیابی مدارک و اطلاعات به کار می رود، "بخش" گفته می شود.
Fractional scanning
یک) تقسیم کردن محتویات بایگانی به مجموعه های مختلف؛ 2) بخش کردن مواد بایگانی شده به زمینه های گوناگون و رشته های موضوعی.
نوعی بررسی معمولا آینده نگر که هدف از آن تعیین چگومگی کار یک نظام، بخصوص در یک سازمان و تشکیلات مشخص است.
برچسب زدن مواد آماده شده به وسیله کامپیوتر برای نگاهداری و استفاده در نظام نگاهداری و بازیابی
مطالعه و تحقیق در چگونگی استفاده از خدمات و نظام های اطلاعاتی و دکومانتاسیون.
مطالعه و تحقیق در خصوصیات استفاده کنندگان اطلاعاتی و دقت در نحوه برخورد و رابطه آنها با اطلاعات.
یک) اصطلاحی که در دوایر ثبت اختراعات و اکتشافات و در ثبت نامه های اختراعات به کار می رود؛ 2) تحقیق در اصالت و بداعت اختراع.
صفحه ای حاوی مطالب چاپی که تاخورده باشد، ولی سوزن دوز یا صحافی نشده باشد. برگ، یکی از انواع مدارک است.
Peek-a-boo card
برگه ای از جنس مقوای نازک و معمولا در اندازه 30*20 سانتی متر که برای مقاصد ذخیره سازی و بازیابی مدارک به کار می رود.
Advertising leaflet
برگه کوچک کاغذ، ورق چاپی تاخورده، شامل مطالبی در معرفی و ترویج و تبلیغ و معمولا برای توزیع رایگان.
Optical coincidence card
برگه های مخصوصی که در روش بازیابی "تطابق نوری" به کار می رود.
برگه ای که به مدرک آماده گردش یا در حال گردش پیوست باشد و نام دریافت کنندگان مدرک و توضیحات مربوط به نحوه گردانیدن آن بر روی برگه درج شده باشد.
Abstract card
برگه ای است معمولا "باندازه استاندارد، شامل چکیده و داده های کتابشناختی(اطلاعات کتابشناسی)
Card Stacker
وسیله ای برای گردآوردن و درهم کردن برگه های منگنه شده.
وسیله ای ماشینی برای تفسیر داده های برگه های منگنه شده.