واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 4
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
صفحه مدور مخصوصی که سطح آن دارای لایه ای مغناطیسی است و برای نگاهداری و بازیابی داده های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گیرد.
فروش اطلاعات و خدمات اطلاعاتی به قصد سودآوری، سازمانهایی هستند که در قبال پول و با عقد قرارداد، خدمات اطلاعاتی خود، از قبیل نمایه سازی، چکیده - نویسی، تکثیر نسخ، بازیابی اطلاعات و غیره را می فروشند. اصطلاح بالا در مورد این نوع از فعالیت به کار می رود.
صورت اصطلاحات یا توصیفگرهایی که برای افزودن شناسه های تازه بدان و احیانا حذف اصطلاحات یا توصیفگرها از آن، دارای هیچگونه مانع و محدودیتی نباشد.
صورت الفبایی اصطلاحاتی که به منظور خاصی تدوین شده باشد.