واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 5
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
مجموع روابطی که میان توصیفگرهای بخش اصلی اصطلاحنامه برقرار شده باشد. ارجاعات میان توصیفگرها هم در زمره این روابط به شمار می آید.
رابطه مستمر، همکاری منظم، پیوستگی سازمانی یا ارتباط براساس هدفها، وظایف و فعالیت های مشترک میان مراکز اطلاعات، اسناد و مدارک، آرشیوها و حتی کتابخانه ها.
Class inclusion
رابطه میان دو رده یا رده های بیشتر، آنچنان که مضمون و محتوای یک رده، متضمن مضمون و محتوای رده یا رده های دیگر باشد. مانند رابطه میان دو رده" مردم" و "جوانان" که رده "مردم"، رده "جوانان" را در بر می گیرد.
علامت و نشانه ای که به قصد تشخیص، تعیین یا نامگذاری دسته ای از مدارک و داده ها به کار می رود.
موضوع یا سرشناسه ای که هیچ استفاده کننده ای آن را دنبال نکرده باشد و به همین لحاظ، تجدید نظر در آن یا حذف آن لازم شناخته شود.