واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 13
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
سابقه ای که از چگونگی اطلاعات یا مدارک جستجو شده و یافته شده نگاه می دارند، تا در جلوگیری از اشتباه و تشدید سرعت بازیابی موثر قرار گیرد.
مجموعه داده ها و اطلاعاتی که در یک فهرست، بر روی یکی از رسانه های اطلاعاتی، یا به صورت یک واحد و مجموعه، ثیت و ضبط شده باشد.
صفت دستگاهها و ابزارهایی است که محصول اطلاعاتی آنها به رغم اختلاف در نشانه، ترکیب و ساختمان و مشخصات ظاهری، می تواند مورد استفاده ابزارهای ماشینی دیگر - بدون احتیاج به تعویض ماشین - باشد.
عنوان شرکتهایی انتفاعی که مقاله های روزنامه ها، مجله ها و احیانا دیگر نشریه های ادواری را بر طبق سفارش و در زمینه های خاص می چینند و در ازای پول برای مشترکین می فرستند.
نشریه جاری سالانه، حاوی اطلاعات کلی و تحلیلی یا توصیفی و آماری که گاه منحصر به موضوع یا زمینه خاص باشد.
یک) هر کتابخانه تخصصی، مرکز گردآوری و پخش اطلاعات Clearinghouse و آرشیوی که موظف به گردآوری و نگاهداری منابع و مدارک باشد، سپردنگاه است. و چنانچه فقط در یک زمینه و موضوع بخصوص فعالیت کند، سپردنگاه تخصصی (Special repository) است؛ 2) به محلی که یک یا چند کتابخانه کتابهای مستعمل، زائد و غیرقابل استفاده خود را در آن انبار می کنند، سپردنگاه هم گویند.
اصطلاحاتی که از یک مدرک استخراج شده و به ازا هر اصطلاح، برگه جداگانه ای تهیه شده باشد. بدین نحو، هر سرشناسه اصطلاحی، اطلاعات بخشی از مدرک را باز می نماید.
شبکه ای که بر پایه رابطه سلسله مراتبی، میان مفاهیم برقرار می گردد.
مدرکی که به خط نویسنده وامضای او باشد و به عنوان یک سند نگاهداری شود.
نشانه ای که برای تعبیر، تفسیر و جهت و سمت ترکیب توصیفگرها در اصطلاحنامه یا اصطلاحات در نمایه سازی، به کار می رود. این نشانه در مواقعی به کار گرفته می شود که توصیفگرها یا اصطلاحات در زمینه ها و نسبت به موضوعات مختلف، معانی مختلفی پیدا کنند.
نشان دادن روابط و پیوندهای عنصرهای نمودار عملیات (برنامه نما) به کمک پیکان (
صورت منظم سرعنوانهای موضوعی یا توصیفگرها و اصطلاحاتی که نیازهای اطلاعاتی محققان، متخصصان و سازمانهای علمی و پژوهشی را نشان دهد. این صورت عمدتا در مرحله گزینش ئ اشاعه اطلاعات به کار می آید.
صورت موضوعی مهمترین و مربوط ترین عناوین برگزیده مقالات که به صورت مرتب در نشریات ادواری درج شود.