واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 23
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
Man-machine communication
یک) رابطه و گفتگو میان انسان و ابزارهای پیچیده و پیشرفته ماشینی (مانند کامپیوتر)؛ 2) دادن داده ها و اطلاعات خام و ارائه دستور و طرز کار به ماشین و آماره سازی خودکار و انجام اعمالی چون استنتاج و ترکیب اطلاعات توسط ماشین.
Negative relation
یکی از انواع بستگیهای تحلیلی. رابطه میان دو اصطلاح بدان نحو که یک اصطلاح گویای مفهوم و منظوری باشد که اصطلاح دیگر فاقد آن است.
رابطه میان مفاهیم یا رده های فراتر و فروتر.
یک) مجموعه اصول و روشهای نظام یافته که برای بازیابی اطلاعات به کار بسته شود؛ 2) نتایج منظم و مدون تجزیه و تحلیل و مطالعه دقیق روشهای پاسخجویی در نظام های اطلاعاتی.
واژه، اصطلاح یا سرعنوانی که جای هر شناسه را در نمایه یا جای هر مدرک را در مجموعه منظم مدارک تعیین کند.
صورت یا جدولی از اصطلاحات، توصیفگرها، علایم و نشانه های رده بندی و جز آن؛ که هم راهنمای نمایه ساز است در توصیف داده ها برای کدگذاری و انباشتن اطلاعات، و هم راهنمای جستجوگر است در تربیت و تنظیم پرسشها برای استفاده از نظام نگاهداری و بازیابی اطلاعات.
نوعی خدمت در مراکز مدارک و اطلاعات که هدف از آن، آگاه کردن مستمر استفاده کنندگان اطلاعات از منابع موضوعی در یک زمینه یا زمینه های بخصوص باشد.
اصطلاح مفرد یا مرکبی که بخشی از مدارک یا همه محتوای یک مدرک را توصیف کند.
برگه ای معمولا به قطع استاندارد که اصطلاح توصیف کننده مدرک بر روی آن نوشته می شود.
رده بندی مدارک و مطالب از دیدگاههای مختلف؛ مانند دخالت دادن متغیرهای تاریخی، جغرافیایی و موضوعی دیگر در کار رده بندی یا احیانا توجه به موضوعهای فرعی و جنبه های غیر اصلی مدرک.
نوعی از رده بندی که بر بنیاد روابط اعم و اخص و سلسله مراتبی بین مفاهیم قرار نگرفته باشد
یک) رده ای بسیار کلی و عمومی؛ 2) تقسیم و تفکیک منطقی مدارک به رده های لازم، براساس وجوه مشترک آنها.
ابزارها و وسایلی که به وسیله آنها یا بر روی آنها اطلاعات ثبت و ضبط شود.
یک) حصول اطمینان از کارهایی که در مراکز مدارک و اطلاعات بر طبق برنامه و موافق با آنچه که مدنظر بوده، درست انجام شده باشد؛ 2) تضمین درستی حرفنویسی یا آوانویسی در برگرداندن مشخصات و اطلاعات کتابشناسی؛ 3) بررسی نتایج حاصل از آزمایش و کار با برگه های منگنه شده؛ 4) بازبینی (کنترل) داده های اطلاعاتی.
میل و گرایش استفاده کننده به نوع یا انواع خاصی از اطلاعات
همکاری دو یا چند دولت، و حتی دولتهای یک منطقه براساس موافقتنامه های غیر رسمی یا توافقهای شفاهی و لفظی در امر پیروی از برنامه های مشترک اطلاعاتی یا تعقیب هدفهای سیاست اطلاعاتی.
ظهور و ثبت نقش و تصویر به طریقه الکتریکی بر روی صفحات مسطح و معمولا از جنس کاغذ و تکثیر آن در نسخه های محدود.
عکسبرداری و توزیع نسخ و مدارک چه به طریق فتوکپی و زیراکس و چه به کمک وسایل و تدابیر مکانیکی و شیمیایی، در صورتها و اشکال گوناگون.
هر نوع مدرکی که به صورت عکسی یا با وسایل و تدابیر مکانیکی و شیمیایی، تکثیر و توزیع شده باشد.
رفتار و روشی که استفاده کننده اطلاعاتی برای تحصیل و رفع احتیاج اطلاعاتی خود در پیش می گیرد.
راه و رسمی که جویندگان اطلاعات و مدارک برای بازیابی اطلاعات دلخواه در پیش می گیرند. این اصطلاح در باب روش کار جویندگان بی تجربه و آنانی که از اصول و قواعد بازیابی پیروی نمی کنند، به کار نمی رود.
ویژگی ریخت شناسی مدرک از حیث مادی و صورت ظاهری.
کاربرد فنون و روشهای پیشرفته عکاسی در کار ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات، خصوصا اطلاعات مصور.