واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 25
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
اجرای کارهای نظام یافته (سیستماتیک)، فنی و مستمر بر روی داده ها.
آماده سازی داده های اطلاعاتی به وسیله ابزارهای الکترونیکی.
آماده سازی داده های اطلاعاتی به کمک کامپیوتر و دیگر ابزارهای خودکار.
عنوان نوعی از روش داده آمایی که همه فعالیت های گردآوری، هماهنگی و آماده سازی داده ها در ارتباط کامل و در نظامی کاملا هماهنگ انجام پذیرد.
داده اطلاعاتی که هیچ گونه عمل آماده سازی روی آن صورت نگرفته باشد.
عمل، روش و نحوه کار به دست آوردن داده های خاص از مجموعه داده های ذخیره شده.
یادداشتی معمولا کوتاه که در زیر پاره ای از توصیفگرها، و حتی گاهی در زیر همه توصیفگرهای اصلی اصطلاحنامه قرار می گیرد و معنا و نوع کاربرد توصیفگر را معلوم میدارد.
این اصطلاح بیشتر بجای "نظریه کتابشناسی" به کار میرود و معمولا به مجموعه اطلاعات گوناگون، پراکنده، یادداشتها و توصیف های درباره کتابها، مدارک و دستنوشته ها اطلاق می گزدد.
نسبت اقلام و داده هایی است که پس از بازیابی ، از دید استفاده کنندگان مربوط شناخته میشود به تعداد اقلام و داده هایی که در موقع بازیابی از نظام به دست می آید.
بازیافتن اطلاعات و داده ها از طریق ایستگاهها و پایانه های کامپیوتری و از راه دور.
دست یافتن به داده ها و اطلاعات از طریق ابزارهای ذخیره سازی و بازیابی گوناگون و در سطوح مختلف سلسله مراتب موضوعی.
دست یافتن به داده ها و اطلاعات از طریق ابزارهای ذخیره سازی و بازیابی گوناگون و از سوی چند پژوهشگر.
دست یافتن نوبت به نوبت یا مرحله به مرحله به اطلاعات و مدارک.
دست یافتن جوینده اطلاعات به دو یا چند مدرک همزمان باهم. این دست یابی باید در نظام اطلاعاتی باشد.
یک) برنامه های کامپیوتر، قواعد، دستورعملها و تدابیر دیگری که لازمه فعالیت نظام آماده سازی داده ها و اطلاعات و احیانا کارهای دکومانتاسیون است؛ 2) اصطلاحی که در وجه مخالف "افزارگان Hardware " به کار می رود.
وقتی که در کار فراهم آوردن اطلاعات، جستجو همراه با موفقیت باشد و اطلاع دلخواه به دست برسد.
دست یافتن سریع، سهل و سریع به داده ها یا مدرک دلخواه، بدون صرف وقت بسیار.
دست یافتن غیرمترقبه، نامنتظر و بدون برنامه به مدارک و اطلاعات دلخواه.
یک) نوع و چگونگی روشهای بازیابی مدارک و اطلاعات، 2) اجازه و ایجاد تسهیلات لازم در راه استفاده از مدارک و اطلاعات 3) عمل دستیابی به مدارک و اطلاعات از طریق هرگونه نظام نگه داری، قطع نظر از چگونگی نظام آن
یک) آماده سازی نظام یافته (سیستماتیک) و مستمر مدارک، داده های اطلاعاتی و مانند آنها؛ 2) وظیفه دانش، عمل و روش تعیین هویت و مشخصات، فراهم آوری، تجزیه و تحلیل، نگاهداری، بازیابی و اشاعه مدارک، داده ها و اطلاعات تخصصی و علمی به منظور استفاده نیازمندان به آنها.
به آن بخش از فعالیت دکومانتاسیون گفته می شود که وظیفه آن گردآوری اطلاعات، داده ها و آمارهای دقیق، مستند و حقیقی برای استفاده کنندگان متخصص است.
اصطلاحا دکومانتاسیون غیز مستقیم (Indirect documentation) هم گویند. نوعی فعالیت دکومانتاسیون که بجای ارایه اصل مدارک، استفاده کننده را به مشخصات کتابشناختی مدارک و به مراجع اطلاعاتی دیگر،هدایت کند.
استفاده از وسایل ماشینی و ابزارهای خودکار در کار دکومانتاسیون. اینگونه ابزارها و وسایل معمولا برای مقاصد ذخیره سازی و بازیابی مدارک مورد استفاده قرار می گیرد.
گزینشی که دارای دو راه با دو احتمال باشد.
انتقال تصویر صفحات چاپ شده، نمودارهای اطلاعاتی و اشکال بصری از قبیل نقشه و مانند آن، از طریق خطوط ارتباطی و دریافت و تکثیر آن در محل دریافت تصویر.