واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 56
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
اصطلاحنامه ای که در زمینه موضوعی وسیعی را در بر داشته باشد.
اصطلاحنامه ای که بخش اصلی، نه ملحقات و ضمایم، آن براساس نظام موضوعی، چه نظام های شناخته شده علمی و چه نظام های قراردادی دیگر، مرتب و مدون شده باشد.
آن بخش از اصطلاحنامه که به صورت موضوعی یا الفبایی تنظیم یافته و تمام روابط معنایی، ارجاعات، یادداشتهای توضیحی و دیگر تمهیداتی که غرض از آن فهم و ربط دقیق اصطلاحات بوده ، در آن بخش اعمال شده باشد. این بخش مرکز ثقل و هسته اصلی و اساس اصطلاحنامه است و بقیه قسمتها، فروع و منضمات اصطلاحنامه محسوب می شود.
یک) در کلی ترین تعریف: فهرست واژه های تخصصی یا فهرست سرعنوانهای موضوعی تخصصی؛ 2) فهرست اصطلاحاتی که بین آنها روابط معنایی اعم و اخص برقرار بوده و مربوط به یک زمینه علمی باشد؛ 3) وسیله بیان اطلاعاتی بازبینی (کنترل) شده، منعطف و دگرگون پذیر که به نحو جامعی حوزه خاصی از معرفت بشر را با اصطلاحاتی که از حیث مفهوم و معنا و روابط فی مابین سنجیده شده باشد، دربرگیرد و اساس کار ذخیره سازی و بازیابی مدارک و اطلاعات قرار گیرد.
رفع و اصلاح اشکالات و اشتباهات دست نوشت
Dial access information
دست یافتن به شناسه ها و مطالب دلخواه از طریق تلفن در نظامهای اطلاعاتی.
اطلاعاتی که بر روی یکی از رسانه های اطلاعاتی، ثبت و ضبط و نگاهداری شده باشد.
به هر دانسته مشهور، واقعیت، امر مسلم یا هر پیامی که حامل دانسته ای باشد و به هر دانش و معرفتی که مکتوب بوده و از طریق کتاب، مجله، روزنامه، گزارش مواد سمعی و بصری، نوارهای مغناطیسی، بانک داده ها و مرکز اطلاعات و اسناد و کتابخانه و غیره به دست برسد، اطلاعات گویند. اطلاعات را گاه با معرفت یا دانش (Knowledge) به یک معنا می گیرند و همانند هم به کار می برند.
یک) ترکیب نادرست و ناخواسته اطلاعات؛ 2) هرگونه اختلالی که در جریان فعالیت بازیابی اطلاعات و مدارک پیش آید و دست یافتن به مورد دلخواه را ناممکن گرداند؛ 3) هرگونه اختلال در کار پیام رسانی، چه پس از صدور و چه پیش از دریافت پیام.
یک) وسایل و تجهیزات مادی و فیریکی که در آماده سازی داده ها و اطلاعات به کار گرفته می شود؛ 2) اصطلاحی که در وجه مخالف "دستورگان Software " به کار کی رود.
Economic of Information
مطالعه و سنجش تاثیر و تاثر اطلاعات علمی و فنی در رابطه با زمینه های فعالیت از حیث اقتصادی و آماری.
Information-gathering patterns
الگوهایی که استفاده کنندگان اطلاعاتی با دانشها و تواناییهای متفاوت، برای دست یافتن به اطلاعات در یک زمینه موضوعی یا در یک نظام اطلاعاتی، پیش می گیرند و به کار می برند.
یک) یاد یا حافظه نگاهدارنده اطلاعات در نظامهای اطلاعاتی و دکومانتاسیون؛ 2) عمل ذخیره سازی اطلاعات و مدارک در نظام های اطلاعاتی و دکومانتاسیون؛ 3) علی الاطلاق، برنامه ها، روشها و ابزارهای دخیره سازی اطلاعات و مدارک.
عمل ذخیره سازی و نگهداری و مسامحتا ابزارهای ماشینی مربوط به این کار، تحت نظارت واحد مرکزی آماده سازی اطلاعات.
Associative storage
نگاه داشتن مواد به نحوی که در هنگام بازشناسی و بازیابی آنها، مضمون و محتوای مدرک پایه کار قرار گیرد، نه جا و مقر آنها.
عمل ذخیره سازی و نگاهداری و مسامحتا ابزارهای ماشینی مربوط به این کار، به صورت مستقل و مجزا و بیرون از حیطه نظارت واحد مرکزی آماده سازی اطلاعات.
عمل ذخیره کردن اطلاعات، مدارک و داده های اطلاعاتی، برطبق اصول و قواعد آن.
آن نوع از ابزار نگاهداری و بازیابی اطلاعات که اطلاعات و داده های ذخیره شده آن، در شرایط عادی قابل حذف و تغییر نباشد.
به انتشاراتی گفته می شود که محتوای اطلاعاتی آنها به زبان طبیعی و رایج نوشته شده باشد، مانند کتابهای درسی، مجله، روزنامه و مانند آنها.
به انتشاراتی گفته می شود که محتوای اطلاعاتی آنها به زبان طبیعی نوشته نشده باشد، بلکه به صورت کد، در قالب برگه های اطلاعاتی با علایم و اصطلاحات خاص و یا زبان ترکیبی ماشینی تدوین یافته باشد.
Information transfer
مجموع فرایندها و اقدامات مربوط به جابه جا کردن و آماده کردن اطلاعات از سرچشمه ها و مخازن آن تا مرحله اشاعه و استفاده.
یک) عمل مرابطه مستقیم یا غیرمستقیم بین دو نقطه، به کمک ابزارها و وسایل لازم و از راه تصویر، صدا و نشانه های قراردادی دیگر؛ 2) عمل ارسال و دریافت مستقیم یا غیرمستقیم تصویر، صدا، اطلاعات و مدارک به کمک ابزارهای لازم.
یک) رشد لجام گسیخته و توسعه مجهول القوه اطلاعات؛ 2) رشد سریع، بی سابقه، غیر منتظره و حتی بی رویه در کمیت، حجم و تنوع اطلاعات.
یک) ظاهرا از ترکیب دو واژه Information و Automatics ساخته شده است. انفورماتیک دانشی است که به بررسی مسائل مربوط به آماده سازی ماشینی اطلاعات تخصصی و دکومانتاسیون می پردازد؛ 2) اصطلاحا به داده آمایی Data processing و دانشها و فنون مربوط به آن هم انفورماتیک می گویند.
استفاده کنندگانی که بر پایه نیازهای اطلاعاتی یا موضوع های دلخواه آنان در دسته ها و گروههای مختلف تقسیم و تعریف شده باشند.
مرکز مجهز به ابزارهای اطلاعاتی ماشینی یا کامپیوتری که به استفاده کننده امکان می دهد تا از طریق ابزارهای اطلاعاتی به اطلاعات آماده شده دست یابد؛ یا با ایستگاههای اطلاعاتی دیگر رابطه برقرار کند.