واژه‌نامه اصطلاحات دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی اصطلاحات دکومانتاسیون را عبدالحسین آذرنگ در سال 1359 برای ترویج این رشتة نوپای علمی در ایران پدید آورده است. دکومانتاسیون در برابر documentation به کار می‌رفت که امروزه به دبیزش نیز گفته می‌شود.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 56
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 537
کمک به خوانندگان علاقمند برای آشنا ساختن آنها با مطالب تازه انتشار و بخصوص در زمسنه های تخصصی آنها.
وسایل و ابزارهایی که برای استفاده از نظام بازیابی و دست یافتن به اطلاعات، به کار گرفته شود.
Selecting device
در نظامهای اطلاعاتی ماشینی، به وسایل و ابزارهایی گفته می شود که برای گزینش داده های اطلاعاتی یا مدارک از داخل نظام نگاهداری، مورد استفاده قرار گیرد.
هم به ابزاری گفته می شود که برای بازنمودن اطلاعات، برگه ها را با آن سوراخ می کنند و هم به برگه سوراخ شده ای اطلاق می گردد که از هر جهت کنترل شده و آماده استفاده باشد. این اصطلاح در معنای اخیر، دقیقا معادل Keyboard punch است.
مجموعه وسایل و ابزارهایی که برای ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات و مدارک، چه در نظام های دستی و چه در نظام های نیمه ماشینی و کاملا ماشینی، به کار گرفته می شود؛ حتی انواع و اقسام برگه ها، میکروهای مختلف مانند میکروفیلم و میکروفیش و غیره، در شمار این ابزارها هستند.
Conjunction
نشانه یا نماد (سمبل) ی که بین دو اصطلاح یاد و مفهوم رابطه منطقی برقرار می کند.
نوشته ای که با همکاری دو یا چند تن تالیف شده و سهم هریک از پدیدآورندگان در تهیه مطالب، مشخص و معلوم باشد.
Information reguirement
نیاز آگاهانه و ابزار شده استفاده کننده به اطلاعات.
مرکز قانونی تشخیص و رد و قبول اختراع و اکتشاف وصدور پروانه ثبت اختراعات و اکتشافات و تضمین حقوق مادی و معنوی مترتب بر آنها.
یک) ارسال انواع اطلاعات به راههای دور، به کمک وسایل و ابزارهای الکترونیکی؛ 2) مبادله مستمر اطلاعات از طریق وسایل انتقال الکتریکی.
Communication
ارسال، انتقال و مخابره اطلاعات، پیامها و مقاصد دیگر، به کمک نشانه ها و وسایل مخابره.
بخش یا بخش هایی از یک مدرک که برای بهتر نشان دادن موضوع و محتوا، انتخاب و استخراج شده باشد.
فرد، گروه، جمعیت یا سازمانی که به نحوی از مجموعه، امکانات یا تسهیلات کتابخانه، آرشیو، مرکز اسناد و مدارک و مرکز اطلاعات استفاده کند، یا به طریقی تمایل خود را به استفاده ابراز دارد. حال این استفاده با چه قصد و نیتی صورت بگیرد، چقدر جدی و حقیقی باشد، مستمر باشد یا موقتی، در ابتدا تاثیری در اصل مطلب ندارد.
استوانه سبک وزن مخصوصی که سطح خارجی آن دارای لایه ای مغناطیسی است و برای نگاهداری و بازیابی داده های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گبرد.
Selective dissemination information (S D I )
گردآوردن، انتخاب کردن و اشاعه دادن منظم و منضبط اطلاعات، موافق نیازهای افراد یا سازمانهای استفاده کننده و برپایه موضوعهای از پیش تعیین شده.
اشاعه (پراکندن) مدارک ردیف اول و مدارک ردیف دوم، بدون آنکه توجه به مدارک معینی باشد.
اشاعه و پخش مدارک به وسیله ایزارهای ماشینی.
رسانیدن اطلاعات، مدارک، داده ها و مانند آنها از مراکز نگاهداری (ذخیره) اطلاعات و مدارک به افراد، سازمانها و هر استفاده کننده دیگری، چه توسط ابزارهای ماشینی و چه از طریق راههای ارتباطی دیگر.
واژه مفرد یا مرکب و حتی عبارت کوتاه و گاه بلندی که دلالت بر مفهوم معینی کند. مانند اصطلاح مفرد "مدرک" " یا اصطلاح مرکب" خدمات ذخیره و بازیابی اطلاعات".
یک) در اصطلاحنامه (تزاروس) به نوعی از توصیفگر گفته می شود که نسبت به توصیفگرهای جامع، کلی و عمومی از اهمیت کمتری برخوردارباشند یا دامنه معنایی محدودتری داسته باشند؛ 2) به آن دسته از توصیفگرهای اصطلاحنامه که برای افاده منظوری خاص یا معنا و کاربرد تخصصی از توصیفگرهای کلی به آنها ارجاع داده می شود، اصطلاح اخص گویند.
یک) اصطلاحی که دارای شمول و معنای وسیعی باشد. 2) اصطلاحی که نسبت به دسته ای از اصطلاحات یک اصطلاحنامه، از کلیت، عمومیت و شمول بیشتری برخوردار باشد.
یک) در اصطلاحنامه (تزاروس) به توصیفگرهای کلی گفته میشود که از توصیفگری دیگر به آن ارجاع داده شده باشد، 2) توصیفگری که نسبت به توصیفگرهای دیگر اصطلاحنامه، معنی، دامنه، کاربرد و شمول وسیعتری داشته باشد.
کلمه با اصطلاحی که خواننده به هنگام رجوع به فهرست یا نمایه در نظر دارد و دنبال می کند.
اصطلاحی که در زبان علمی و تخصصی عینا با معنایی که در زبان رایج همگان به کار می رود، به کار گرفته شود.
این اصطلاح در اصطلاح نامه ها بکار می رود و مراد از آن، نشان دادن رابطه و همبستگی معنایی دو یا چند توصیفگر در بخش اصلی اصطلاحنامه است.
اصطلاحی که هیچگاه به تنهایی اصطلاح نمایه قرار نمی گیرد و فقط برای توضیح بیشتر معتای سرعنوان موضوعی به کار میرود.
اصطلاحنامه ای که معادل هر توصیفگر آن به چند زبان (حتما بیش از دو زبان) ذکر شده و روابط میان اصطلاحات در هر زبان، معلوم و برقرار شده باشد.
اصطلاحنامه ای که مربوط به زمینه موضوعی کاملا تخصصی باشد.
واژه نامه ای مرکب از واژگان زبان طبیعی که به صورت نظام یافته (سیستماتیک) مدون شده باشد و روابط مفهومی میان اصطلاحات را نشان دهد.
Mission-oriented thesaurus
اصطلاحنامه ای که توصیفگرهای آن در جهت طرح و برنامه ای خاص و با حدود و دامنه ای معین، دستچین و تنظیم شده باشد. این اصطلاحنامه هم می تواند موقتی و هم غیر موقتی باشد.