واژه‌نامه کتابداری و دکومانتاسیون


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی کتابداری و دکومانتاسیون با گردآوری برابرنهادهای واژه‌های این رشته در کتاب‌هایی که تا سال 1362 منتشر گردیده‌اند، تنظیم شده است. این واژه‌نامه را محمدنقی مهدوی و عباس اسلامیه تدوین و علی‌اکبر آقابخشی ویرایش کرده‌اند.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 301
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 3117