واژه‌نامه آموزش و پرورش


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی آموزش و پرورش برای ارائة اصطلاحات انگلیسی و برابرنهاد آنها در این رشته برای کمک به ترجمة نوشته‌های تخصصی در سال 1362 در ایرانداک تدوین شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 179
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 3233
intellect, intelligence, mental ability
intellect, mentality
intellect, mentality, mind
intellect, mind
intellect, mind, thought
intellect, understanding
intellectual development
intellectual development, mental orowth
intellectualization
intelligence age, M.A., mental age, mental-maturity age
intelligence age, mental age