واژه‌نامه آموزش و پرورش


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی آموزش و پرورش برای ارائة اصطلاحات انگلیسی و برابرنهاد آنها در این رشته برای کمک به ترجمة نوشته‌های تخصصی در سال 1362 در ایرانداک تدوین شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 179
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 3233
instructional aid*, special-education aid*, teaching aid*
instructional improvement
instructional method, teaching method
instructional procedure, scholasticism, teaching procedure
instructional program, teaching program
instructional system, teaching system