واژه‌نامه آموزش و پرورش


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی آموزش و پرورش برای ارائة اصطلاحات انگلیسی و برابرنهاد آنها در این رشته برای کمک به ترجمة نوشته‌های تخصصی در سال 1362 در ایرانداک تدوین شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 179
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 3233
I.Q., intelligence quotient, mental ratio
idiocy, mental dullness
illiterate, nonliterate, unlettered
indirect teaching, nondirective teachnig
individual method, private method