واژه‌نامه آموزش و پرورش


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی آموزش و پرورش برای ارائة اصطلاحات انگلیسی و برابرنهاد آنها در این رشته برای کمک به ترجمة نوشته‌های تخصصی در سال 1362 در ایرانداک تدوین شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 207
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 3233
educational system, instructional system
educational technology, instructional technology
educational tour, field trip, instructional trip, nonroutine trip, school excursion, school journey, study tour, study tripe
educational tour, instructional trip
educational, film, educational motion picture, instructional film
educative, instructive
educator, instrucor*, pedagog, preceptor, teacher educator, trainer
educator, instructor*, magister, preceptor, professor, teacher
elective, elective course