واژه‌نامه آموزش و پرورش


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی آموزش و پرورش برای ارائة اصطلاحات انگلیسی و برابرنهاد آنها در این رشته برای کمک به ترجمة نوشته‌های تخصصی در سال 1362 در ایرانداک تدوین شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 385
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 3233
community school, evening school, leisure hour school, moonlight school, night school, opportunity school, people's school, people's university
compensatory education, remedial education, remedial instruction
complementary education, completion education* supplementary education, terminal education*
completion education, terminal education
comprehension, understanding
comprehensive examination
comprehensive high school, multiple-purpose high school