واژه‌نامه آموزش و پرورش


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی آموزش و پرورش برای ارائة اصطلاحات انگلیسی و برابرنهاد آنها در این رشته برای کمک به ترجمة نوشته‌های تخصصی در سال 1362 در ایرانداک تدوین شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 385
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 3233
classroom, instruction room, school room
clever, gifted, intelligent
clue, directory, guide, key
co-ed school, mixed school
coefficient of intelligence, I. Q., intelligence quotient, mental ratio
cognition, knowledge
cognition, knowledge
cognition, knowledge, recognition