واژه‌نامه آموزش و پرورش


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی آموزش و پرورش برای ارائة اصطلاحات انگلیسی و برابرنهاد آنها در این رشته برای کمک به ترجمة نوشته‌های تخصصی در سال 1362 در ایرانداک تدوین شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 385
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 3233
continuing education, continuous education, life-ling education, permanent education
cooperating teacher*, resident teacher*, supervising teacher
cooperative school, part-time school
cooperative school, part-time school
coplementary coures, supplementary course
core course, foundation course