واژه‌نامه آموزش و پرورش


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی آموزش و پرورش برای ارائة اصطلاحات انگلیسی و برابرنهاد آنها در این رشته برای کمک به ترجمة نوشته‌های تخصصی در سال 1362 در ایرانداک تدوین شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 101
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 3233
B.A. degree, baccalaureate degree, bachelor's degree
B.A. degree, baccalaureate degree, bachelor's degree
bachwardness, slow learning
backwardness, handicap, retardation, tardiness
basal reading, basic reading
basic skill, fundamental skills
basic skill, fundamental skills