واژه‌نامه آموزش و پرورش


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی آموزش و پرورش برای ارائة اصطلاحات انگلیسی و برابرنهاد آنها در این رشته برای کمک به ترجمة نوشته‌های تخصصی در سال 1362 در ایرانداک تدوین شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 281
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 3233
apprentice, stagiare, trainee
apprenticeship, follwership, studentship
aptitude test, capacity test, specific intelligence test
assimilation, learning
assistant teacher, subordinate teacher, usber