واژه‌نامه آموزش و پرورش


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی آموزش و پرورش برای ارائة اصطلاحات انگلیسی و برابرنهاد آنها در این رشته برای کمک به ترجمة نوشته‌های تخصصی در سال 1362 در ایرانداک تدوین شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 281
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 3233
acatalepsia, acataqmathesia, learning disability
accelerated course, intensive course
acceptance, admission
accomplishment quotient, achievement quotient, educational quotient
accomplishment test, achlevement test, educational test, scholastic test
accreditation (institutions)
achievement age, accomlishment age, attainment age, educational age