واژه‌نامه آموزش و پرورش


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی آموزش و پرورش برای ارائة اصطلاحات انگلیسی و برابرنهاد آنها در این رشته برای کمک به ترجمة نوشته‌های تخصصی در سال 1362 در ایرانداک تدوین شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 269
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 3233
professionalization of teaching
directed teaching, guided teaching, practice teaching, student teaching, supervised teaching
directed teaching*, guided teaching*, student teaching*, supervised teaching*
pronunclation instruction
automated teaching, automatic teaching
objective instruction, objective teaching