واژه‌نامه آموزش و پرورش


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی آموزش و پرورش برای ارائة اصطلاحات انگلیسی و برابرنهاد آنها در این رشته برای کمک به ترجمة نوشته‌های تخصصی در سال 1362 در ایرانداک تدوین شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 454
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 3233
free school, government school, public school, state school
two-room school, two-teacher school
mobile school, movable school, moving school
community school, evening school, leisure hour school, moonlight school, night school, opportunity school, people's school, people's university
boarding school, residential school*
religious school, theological school
nongovernmental school, nonpublic school
polytechnic school, technical school