واژه‌نامه آموزش و پرورش


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی آموزش و پرورش برای ارائة اصطلاحات انگلیسی و برابرنهاد آنها در این رشته برای کمک به ترجمة نوشته‌های تخصصی در سال 1362 در ایرانداک تدوین شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 454
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 3233
infant school*, preparatory school
elementary school, grade school, grammar school, primary school
cooperative school, part-time school
summer school, summer session, vacation school
experimental school*, laboratory school*, practice school*
normal college, normal school, school of education, teacher-training school, training school*
professional school, vocational school
nonpublic school, private school, tuition school