واژه‌نامه آموزش و پرورش


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی آموزش و پرورش برای ارائة اصطلاحات انگلیسی و برابرنهاد آنها در این رشته برای کمک به ترجمة نوشته‌های تخصصی در سال 1362 در ایرانداک تدوین شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 454
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 3233
educator, instructor*, magister, preceptor, professor, teacher
practice teacher, probationary teacher, teacher probation
special-education teacher, special teacher
full-time teacher, regular teacher
relief teacher, substitute teacher
homebound teacher, pedant, tutor
circuit teacher, itinerant teacher*, traveling teacher
intern teacher, teacher in training