واژه‌نامه آموزش و پرورش


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی آموزش و پرورش برای ارائة اصطلاحات انگلیسی و برابرنهاد آنها در این رشته برای کمک به ترجمة نوشته‌های تخصصی در سال 1362 در ایرانداک تدوین شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 191
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 3233
mentally advanced, mentally gifted
highachiever*, overachiever*
adolescence, maturity
instructional improvement
accomplishment quotient, achievement quotient, educational quotient
L. Q> intelligence quotient, mental ratio normal