واژه‌نامه آموزش و پرورش


واژه‌نامه انگلیسی به فارسی آموزش و پرورش برای ارائة اصطلاحات انگلیسی و برابرنهاد آنها در این رشته برای کمک به ترجمة نوشته‌های تخصصی در سال 1362 در ایرانداک تدوین شده است.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

شماره واژه‌ها با این حرف: 247
شمار همه واژه‌‌های واژه‌نامه: 3233
mental deficiency, oligophrenia
feeble-minded, moron
assistant teacher, subordinate teacher, usber
assistantship*, educational aid, fellowship*, scholarship*, school aid
mental deficiency, oligophrenia